Topic: Khag Khanuka Sameakh (Happy Hanukkah)

Blessed Hanukkah to all Jews and non-Jews who read this.
Yivarekhikha Hashem v'yish'mirekha.
G-d bless you all.

Shalom.

Sig.

Share

Re: Khag Khanuka Sameakh (Happy Hanukkah)

Starts tomorrow right? Mabrouk

Share

Re: Khag Khanuka Sameakh (Happy Hanukkah)

Yes.
Shukran.
Mabruk lkulshy nas.

Sig.

Share

Re: Khag Khanuka Sameakh (Happy Hanukkah)

[img align=C]http://www.bannersink.com/product_images/happy-hanukkah.jpg[/img]

Sig.

Share